• Tequila San Luis Gold 070 35 0T0U Web 70 CL
  • Tequila San luis gold 100 35 0T2X Web 100 CL

San Luis 黄金龙舌兰

 70 - 100 cl  35 %

需要定制产品?

我们可以根据您的需求及当地法规调整产品的规格和酒精含量。详情致电+33(0)2 35 70 70 或者通过表格与我们联系。

查看
Linkedin