• BSW River Queen 070 40 0W1Y Web 70 CL
  • BSW River Queen 100 40 0W21Web 100 CL

调和苏格兰威士忌河之后

 70 - 100 cl  40 %

需要定制产品?

我们可以根据您的需求及当地法规调整产品的规格和酒精含量。详情致电+33(0)2 35 70 70 或者通过表格与我们联系。

查看
Linkedin